tlo-gora-ziemia

WYBRANE PROJEKTY DORADCZE

Wieloletnie doświadczenie w różnych branżach oraz zespół doświadczonych konsultantów, pozwalają nam osiągać ponadprzeciętne rezultaty dla naszych klientów. Realizujemy złożone projekty doradcze, w ramach których dostarczamy wsparcie bazujące na najwyższych standardach branżowych. Rozumiemy, że nasi klienci nie zamawiają analiz i raportów, dlatego dostarczamy im rozwiązania rzeczywistych problemów biznesowych. Największym wyróżnieniem jest dla nas kontynuacja współpracy w kolejnych obszarach biznesowych.

Typ projektu Klient Nazwa projektu
Strategia Optymalizacja modelu marketingowo-sprzedażowego spółki
"Przeprowadzenie mapowanie procesów wg stanu jest wraz z zaprojektowaniem kierunków usprawnień oraz zmian w zarządzaniu poszczególnymi obszarami / procesami biznesowymi. Opracowanie struktury organizacyjnej spółki. Opracowanie katalogu produktowego oraz przeprowadzenie segmentacji klientów dla poszczególnych grup produktowych."
Strategia Opracowanie strategicznej analizy detatlicznego rynku gazu oraz strategii zakupowej gazu na rynku hurtowym
"Strategiczna analiza detalicznego rynku gazu w Polsce. Oszacowanie i prognoza marż w wybranych segmentach rynku. Ocena atrakcyjności i czynniki sukcesu w wybranych segmentach rynku wraz z określeniem możliwych kierunków rozwoju. Opracowanie charakterystyki rynku hurtowego gazu w Polsce i Niemczech. Określenie założeń dotyczących możliwej formy zaangażowania na hurtowym rynku gazu. Charakterystyka ryzyk związanych z funkcjonowaniem na hurtowym rynku gazu."
Strategia Opracowanie segmentowej strategii marketingowej na rynkach detalicznych energii elektrycznej i gazu ziemnego
Opracowanie segmentowej strategii marketingowej na rynkach detalicznych energii elektrycznej i gazu ziemnego
Strategia Opracowanie strategii działania na rynku energii elektrycznej
"Przeprowadzenie segmentacji klientów, wybór docelowych segmentów. Opracowanie założeń dotyczących cen, wolumenów i marż. Opracowanie modelu finansowego na potrzeby weryfikacji założeń i stworzenia business case."
Strategia Szczegółowa koncepcja funkcjonowania handlu hurtowego w GK ENEA
Zdefiniowanie i opis procesów gospodarczych oraz zadań nieprocesowych ENEA Trading. Określenie umiejscowienia ENEA Trading w Grupie wraz z podziałem zadań. Opracowanie regulaminu organizacyjnego, określenie zadań komórek organizacyjnych i zasad zarządzania w Spółce. Dostosowanie zakresu i przebiegu procesów biznesowych umożliwiających realizację strategii handlu hurtowego Enea. Zdefiniowanie mierników efektywności realizacji kluczowych procesów (KPI). Wsparcie Zarządów w zarządzaniu i wdrożeniem zmian w obszarach organizacyjnych.
Strategia Opracowanie strategii budowy mocy wytwórczych w Polsce
Analiza planów inwestycyjnych podmiotów wytwórczych. Sporządzenie prognozy cen energii elektrycznej na hurtowym rynku energii w Polsce. Analiza podaży i popytu na rynku energii elektrycznej. Analiza polityki taryfowej w kontekście budowy nowych mocy. Ocena zbilansowania portfeli zakupowych i sprzedażowych po wybudowaniu nowego bloku. Oszacowanie wpływu emisji CO2 na opłacalność budowy nowych źródeł wytwórczych. Opracowanie bilansu mocy w okresie do 2020 z uwzględnieniem nowych mocy i planowanych wyłączeń. Analiza sieci przesyłowej w Polsce (regionalne deficyty mocy, ograniczenia sieciowe, planowana rozbudowa). Ocena ryzyka regulacyjnego w zakresie międzynarodowego handlu energią.
Strategia Konsolidacja trzech wiodących spółek dystrybucji leków weterynaryjnych
Przygotowanie trzech spółek z grupy największego krajowego dystrybutora produktów i leków weterynaryjnych do połączenia prawnego i operacyjnego, w tym wsparcie w zarządzaniu procesem konsolidacji.
Strategia Doradztwo w zakresie strategii wykorzystania aktywów telekomunikacyjnych należących do KGHM
Doradztwo w zakresie strategii wykorzystania aktywów telekomunikacyjnych należących do KGHM
Strategia Doradztwo w zakresie przygotowania strategii z uwzględnieniem planowanych projektów strategicznych. Przygotowanie Zrównoważaonej Karty Wyników związanej z wdrażaniem przyjętej strategii
Opracowanie nowej strategii. Identyfikacja projektów (ponad 40 projektów) i programów służących realizacji celów strategicznych i zbudowanie strategicznej karty wyników. Opracowanie kompleksowego modelu finansowego wdrożenia nowej strategii. Opracowanie systemu pomiaru stopnia realizacji strategii oraz inicjatyw strategicznych.
Strategia Opracowanie programu offsetu na potrzeby sprzedaży samolotów bojowych
Opracowanie ponad 120 projektów na kwotę 3,5 mld USD składających się na program offset jako element oferty sprzedaży Rządowi RP samolotów bojowych Gripen.
Strategia Opracowanie strategii rozwoju. Wsparcie właścicieli przy definiowaniu i wyborze rozwiązań inwestycyjnych
Opracowanie strategii rozwoju. Wsparcie właścicieli przy definiowaniu i wyborze rozwiązań inwestycyjnych
Strategia Analiza potencjału świadczenia usług komercyjnych w oparciu o światłowody położone wzdłuż rurociągów roponośnych.
Analiza potencjału świadczenia usług komercyjnych w oparciu o światłowody położone wzdłuż rurociągów roponośnych.
Strategia Opracowanie studium opłacalności i planu finansowego projektu budowy podmorskiego kabla światłowodowego pod Morzem Arktycznym Pozyskanie finansowania dla projektu
Opracowanie studium opłacalności i planu finansowego projektu budowy podmorskiego kabla światłowodowego pod Morzem Arktycznym Pozyskanie finansowania dla projektu
Strategia Ocena sieci sprzedaży detalicznej banku. Rekomendacje zwiększające efektywność zarządzania siecią i prowadzące do redukcji kosztów
Ocena sieci sprzedaży detalicznej banku. Rekomendacje zwiększające efektywność zarządzania siecią i prowadzące do redukcji kosztów.
Strategia Doradztwo przy przygotowaniu strategii wejścia na rynek oraz w procesie poszukiwania głównego franczyzobiorcy na terenie Polski, Czech i Rosji
Doradztwo przy przygotowaniu strategii wejścia na rynek oraz w procesie poszukiwania głównego franczyzobiorcy na terenie Polski, Czech i Rosji
Strategia Doradztwo finansowe związane z działalnością w Polsce
Wypracowanie założeń makroekonomicznych w 20-letnim horyzoncie czasowym determinujących budżet RP pod kątem możliwości spłaty zakupu samolotów bojowych.
Strategia Opracowanie strategii wejścia Broadnet (COMCAST Corp.) na rynki Europy Środkowej
Opracowanie strategii wejścia Broadnet (COMCAST Corp.) na rynki Europy Środkowej